بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی معلمان درسبک مدیریت کلاس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی معلمان درسبک مدیریت کلاس در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی معلمان درسبک مدیریت کلاس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی معلمان درسبک مدیریت کلاس در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی معلمان درسبک مدیریت کلاس در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی معلمان در سبک مدیریت کلاس انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. لذا جامعه آماری تمامی معلمان شهرستان مشگین شهر به تعداد 1207 نفر می باشد که از بین آنها با توجه به جدول مورگان 291 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات برای متغیر مستقل پرسشنامه استاندارد تیپهای شخصیتی مک کری و کاستا و برای متغیر وابسته پرسشنامه استاندارد سبکهای مدیریت کلاس ABCC می باشد که پایایی این مقیاسهای با استفاده از آلفای کرونباخ بیش از (r=0.7) محاسبه شده و روایی محتوایی نیز با استفاده از نظر اساتید و کارشناسان مورد تایید گردیده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون خطی همزمان، تحت نرم افزار SpSS21 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که از بین ویژگیهای شخصیتی تنها برونگرایی دارای تاثیر مثبت در سبک مدیریت مداخله گرا می باشد. همچنین ویژگیهای روان آزردگی، برونگرایی و معاشرتی بودن دارای تاثیر مثبت در سبک مدیریت تعاملی می باشند در حالی که تجربه پذیری و مسئولیت پذیری دارای تاثیر منفی در این سبک مدیریت می باشند. در نهایت از بین ویژگیهای شخصیتی تنها مسئولیت پذیری در سبک مدیریت غیرمداخله گرا دارای تاثیر منفی می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید