طراحی مدل معادلات ساختاری یادگیری سازمانی وتوانمندسازی کارکنان مطالعه موردی: شعب منتخب بانک مسکن استان قم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی مدل معادلات ساختاری یادگیری سازمانی وتوانمندسازی کارکنان مطالعه موردی: شعب منتخب بانک مسکن استان قم در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی مدل معادلات ساختاری یادگیری سازمانی وتوانمندسازی کارکنان مطالعه موردی: شعب منتخب بانک مسکن استان قم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحی مدل معادلات ساختاری یادگیری سازمانی وتوانمندسازی کارکنان مطالعه موردی: شعب منتخب بانک مسکن استان قم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحی مدل معادلات ساختاری یادگیری سازمانی وتوانمندسازی کارکنان مطالعه موردی: شعب منتخب بانک مسکن استان قم در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي مديريت دانش

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

پژوهش حاضرباهدف بررسی رابطه یادگیری سازمانی برتوانمندسازی کارکنان صورت گرفته است یادگیری سازمانی متشکل ازمولفه های ساختار استراتژی فرهنگ چشم انداز براساس نظرنیف 2001 و مولفه های توانمندسازی کارکنان براساس نظر اسپریتزر 1992 موثربودن معناداری شایستگی استقلال و اعتماد دردنظر گرفته شده است پژوهش حاضر بااستفاده ازروش توصیفی پیمایشی اجرا شده و جامعه اماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران شعب منتخب بانک مسکن درشهرقم بوده که بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 120پرسشنامه توزیع و درنهایت 100پرسشنامه دریافت و موردارزیابی قرارگرفت جهت جمع اوری اطلاعات دراین تحقیق درپرسشنامه اول براساس مولفه های نیف شامل 12 گویه و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان براساس شاخصهای اسپریتزر بهره گرفته شده است که روایی آن قابل تایید می باشد همچنین برای سنجش پایایی آن ازالفای کرونباخ استفاده شده است الفای بدست آمده برای یادگیری سازمانی 0/93 و برای توانمندسازی کارکنان 0/94 می باشد به منظور تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار spss و نرم افزار Amos ازروشهای آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری استفاده شد نتایج تحقیق مدل مفهومی ارایه شده را تایید نمود و نشان داد که بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان بانک مسکن استان قم ارتباط تنگاتنگی وجود دارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید